Elállás

Fogyasztói jogok és jótállási rendelkezések

A Vásárló indoklás nélkül elállhat a Szerződéstől. Vásárló elállási jogának gyakorlása esetén visszaigényelheti a visszaküldött termék vételárát a termék átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül. Az elállási jog megilleti a Vásárlót a Szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) és e) pontjaira figyelemmel a Vásárló nem jogosult az elállási jog gyakorlására, ha az érintett termék:

  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék (pl. meghatározott hőfokon tárolandó termékek)
  • olyan zárt csomagolású termékek esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetők vissza (pl. fogkefe, golyósdezodor, fehérnemű, masszázsolaj, szexuális segédeszköz, kozmetikumok, étrend-kiegészítők )

További információért kérjük olvassa el a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Forhercare-nek az elérhetőségei egyikén. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban, írásban vagy elektronikus úton, e-mailben, oly módon, hogy azt eljuttatja Forhercare a postacímére vagy az elektronikus levelezési címére.

Vásárló az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja az alábbi linken letölthető nyilatkozatmintát is, vagy annak jelen ÁSZF 3. sz. mellékletből kimásolhatja.

Elállás esetén a Vásárló köteles a megvásárolt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának Forhercare-rel történt közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő megtartottnak tekintendő, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Vásárló elküldi a terméket.

Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a jelen ÁSZF-ben kikötött rendelkezésekre figyelemmel megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

Vásárló elállása esetén a Forhercare köteles a kifizetett teljes összeget (a vételárat és a szállítás díját) visszatéríteni a Fogyasztónak, legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatáról való tudomásszerzést követő 14 napon belül.

Forhercare a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket Forhercare vissza nem kapta, vagy a Vásárló megfelelően nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A Forhercare a visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót terheli a termék visszaküldésének költsége, mivel ezt a költséget a Forhercare nem vállalja. A termék visszajuttatásának költségén kívül a Vásárlót más költség nem terheli. Forhercare nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely Vásárló részére felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

Amennyiben a Vásárló csak részben áll el a Szerződéstől, a Forhercare a visszahozott termékek vételárát téríti vissza.

A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, amely értékcsökkenést Forhercare beszámíthat.

 

Elállási nyilatkozat